Pravidlá a podmienky predajnej akcie: "Cashback s Mio"

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie "Cash Back s Mio (ďalej len" predajnej akcie "). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Všeobecné ustanovenia:

1.1.Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o. (ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (ďalej len "usporiadateľ").

1.2.Vykonávateľom predajnej akcie menom usporiadateľa je spoločnosť PEM Communication s. R. o., so sídlom v Prahe Lužná 716/2, Česka republika.

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

2.1.Predajná akcia prebieha v termíne od 1. novembra 2016 00:00 hod. Do 31. decembra 2016 23:59 hod. (Ďalej len "doba konania predajnej akcie") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania predajnej akcie").

3. Účastník predajnej akcie:

3.1.Účastníkom predajnej akcie sa môže stať fyzická osoba , ktorá dosiahla 18 rokov, ktorá splní podmienky predajnej akcie (ďalej len "účastník predajnej akcie"). Akcia nie je určená pre právnické osoby a zástupcov distributorov značky Mio.

4. Produkty zaradené do predajnej akcie:

4.1.Do predajnej akcie sú zaradené nižšie uvedené modely s jasne definovanou vratnou čiastkou. Tieto produkty sú predávané oficiálnym distribútorom a prodejci v SR.

  • Mio Spirit 7500 FEU – 18EUR
  • Mio Spirit 7670 FEU – 18EUR
  • Mio Spirit 8500 FEU – 18EUR
  • Mio Cyclo 505 HC – 33EUR
  • Mio MiVue C330 – 14EUR
  • Mio Mivue 618 – 14EUR
  • Mio MiVue 658 WiFi Touch – 33EUR

5. Podmienky účasti v predajnej akcii:

5.1.Zakúpenie niektorého z uvedených Mio produktov v dobe trvania predajné akcie u niektorého zo zaradených predajcov v SR.

5.2.Účastník môže žiadať o vrátenie uvedenej sumy najskôr 14 dní od nákupu.

5.3.Účastník akcie pošle potvrdenie o kúpe (odporúčame jeho kópiu), vystrihnutý čiarový kód (z originálneho balenia produktu) a vyplnený registračný formulár na adresu:
PEM Communication s. r. o.
Lužná 716/2
160 00 Praha 6 – Vokovice Česká Republika
Na obálku, prosím uveďte: “CashBack”

5.4.Príslušná vratná čiastka, podľa vyššie uvedenej tabuľky bude zaslaná na číslo účtu vyplnené v registračnom formulári, ktorý bude súčasťou zásielky, ktorú účastník odošle na adresu spoločnosti PEM Communication a to do 30 dní od doručenia.

5.5.Žiadosti o vrátenie príslušnej sumy musia byť zaslané na adresu PEM Communication najneskôr do 31.1.2017. Žiadosti, ktoré budú zaslané po uplynutí lehoty (dátum pečiatky najneskôr do 31/1/2017) už nebudú realizované.

5.6.Jeden nákup opravňuje pouze k uplatnění jedné slevy.

5.7.Jeden účastník - fyzická osoba môže zakúpiť maximalně 5 produktov.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:

6.1.Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v predajnej akcii súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto predajnej akcie (ďalej len "údaje) do databázy usporiadateľa, ako správca (ďalej v tomto odseku len" spoločnosť "), as ich následným spracovaním prostredníctvom určeného spracovateľa na účely preverenie platnej účasti v predajnej akcii a ďalej marketingové účely spoločnosti, tj. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na dobu 5 rokov s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa zák. č.122/2013., tj. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne ​​kedykoľvek na adrese spoločnosti odvolať, má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na spoločnosť obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

7. Záverečné ustanovenia:

7.1.Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajné akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajné akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajné akcie, bude toto elektronicky vo forme dodatku k existujúcim pravidlám a zverejnené tu www.miocashback.sk Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajné akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenie splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie odmien v predajnej akcii.